Должностная инструкция менеджера по закупкам

Общие сведения

В данной инструкции установлены права, меры ответственности и должностные обязательства снабженца. Это рабочее место может занять лицо, обладающее высшим образованием по экономике, обязательно наличие соответствующей подготовки и соблюдение требований к общему стажу – 5 лет. Это не критично, но на крупных развитых предприятиях предпочтение отдается лицам с опытом. Снабженец может приниматься на должностной пост или освобождаться от него по приказу директора, а также по управлению начальника отдела по снабжению или другого должностного лица. Если снабженец отсутствует по причине отпуска или больничного, его обязательства переходят на лицо, которое устанавливается в определенном порядке и обзаводится новыми правами.


Снабженец – это человек, который обеспечивает наличие материалов и сырья на предприятии

Что входит в компетенцию сотрудника

 1. Владение информации о номенклатуре, по которой расходуется сырье, уходят со склада и территории предприятия материальные ценности, а также он обязуется знать основы и базовые тонкости хранения материальной базы.
 2. Знание особенностей организации труда в рамках предприятия, государственной трудовое законодательство, нормы и акты, инструктажи и прочие документы, которые касаются присутствия прав на использование сырья, ресурсов.
 3. Владение данными о правилах организации материально-технического обеспечения компании, а также о погрузочно-разгрузочных работах.
 4. Владение сведениями о том, последовательность приемки и отправки грузов, транспорта, а также составление соответствующей документации на грузоперевозки материалов, выступающих в качестве получаемых и отправляемых.
 5. Следование основным нормативным данным и методичкам по совершенствованию и планированию дальнейшей деятельности.
 6. Соблюдение правил документооборота, порядок и сроки, в которых составляются отчетности и важные виды документации, особенности функционирования денежных средств в рамках фирмы.
 7. Знание общих положений касательно экономики страны, предприятия, анализ хозяйственной деятельности, проведение исследований, мониторинга рынка и конкурентов по определенным позициям.


Снабженец должен знать особенности хранения тех или иных материалов

Характеристика робіт, завдання та посадові обов’язки

2.1. Здійснює управління діяльністю із забезпечення виробничого процесу підприємства всіма необхідними ресурсами.

2.2. Організовує та координує постачання матеріальних ресурсів відповідної якості у встановлені терміни та у повному обсязі.

2.3. Аналізує та вирішує організаційно-технічні, економічні, кадрові та соціально-психологічні проблеми, пов’язані з постачанням.

2.4. Керуючись стратегічними цілями діяльності підприємства планує постачальницьку діяльність.

2.5. Організовує проведення маркетингових досліджень з питань матеріально-технічного забезпечення виробництва на основі визначення потреби підрозділів підприємства в матеріальних ресурсах (сировині, матеріалах, напівфабрикатах, обладнанні, комплектуючих виробах, паливі, енергії тощо).

2.6. Готує пропозиції і розробляє рекомендації щодо використання прогресивних норм витрат матеріальних ресурсів з їх обґрунтуванням і необхідними розрахунками, встановленням календарних термінів поставок.

2.7. Бере участь у підготовці проектів перспективних і річних планів та балансів матеріально-технічного забезпечення виробництва.

2.8. Виконує роботу з узгодження комерційних умов і укладення договорів та контрактів, оцінює ступінь можливого ризику.

2.9. Контролює підготовку матеріалів за претензіями до постачальників у разі порушень ними договірних зобов’язань, погодження з постачальниками зміни умов укладених договорів.

2.10. Проводить роботу з формування та розширення господарських зв’язків з постачальниками, освоєння нових, більш вигідних товарних ринків, відстеження кон’юнктури ринку, асортименту виробів з метою їх придбання.

2.11. Вживає заходів щодо розширення прямих постійних і довгострокових господарських зв’язків з діловими партнерами.

2.12. Вивчає маркетингову інформацію і рекламні матеріали з метою виявлення можливості придбання матеріально-технічних ресурсів.

2.13. Організовує і контролює доставку матеріальних ресурсів згідно з передбаченими у договорах термінами, забезпечує контроль їх кількості, якості і комплектності, дотримання правил зберігання продукції на складах підприємства.

2.14. Бере участь у розробленні нормативів потреби і виробничих (складських) запасів матеріальних ресурсів.

2.15. Здійснює оперативне регулювання виробничих запасів на підприємстві, додержання лімітів на відпускання матеріальних ресурсів, їх витрачання у підрозділах підприємства за прямим призначенням.

2.16. Забезпечує постановку завдань або окремих їх етапів, які вирішуються за допомогою обчислювальної техніки, визначає можливості використання готових проектів, алгоритмів та пакетів прикладних програм, що дозволяють створювати системи оброблення інформації з матеріально-технічного постачання.

2.17. Забезпечує складання встановленої звітності, формування бази даних щодо внутрішньої та зовнішньої інформації із матеріально-технічного забезпечення підприємства.

2.18. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организацииМуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммыОтчетыпо упоминаниямДокументная базаЦенные бумагиПоложенияФинансовые документыПостановленияРубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датамРегламентыТерминыНаучная терминологияФинансоваяЭкономическаяВремяДаты2015 год2016 годДокументы в финансовой сферев инвестиционной

Должностная инструкция

Подробнее о том, что входит в обязанности менеджера по закупкам, его статусе, правах и ответственности говорится в его должностной инструкции:

Должностная инструкция менеджера по закупкам

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «ПИОН»
Воронов А.В.

____________________

«10» декабря 2020 года

І. Общие положения.

1. Назначение на должность менеджера по закупкам или освобождение от нее осуществляется приказом генерального директора организации по представлению начальника отдела закупок.

2. На должность менеджера по закупкам назначается лицо, имеющее образование не ниже среднего профессионального и опыт работы на аналогичной должности не менее двух лет.

3. Менеджер по закупкам непосредственно подчиняется начальнику отдела снабжения.

4. Менеджер по закупкам обязан знать:

 • основы гражданского и хозяйственного законодательства, в том числе Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, законодательство о бухгалтерском учете и аудите, международное торговое право;
 • порядок заключения договоров купли-продажи, поставки, требования к оформлению документации, работы с первичной документацией;
 • ассортимент, характеристики, назначение товаров, используемых в организации;
 • правила приема, передачи товарно-материальных ценностей;
 • методы планирования снабжения организации;
 • нормы техники безопасности, охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты;
 • принципы ценообразования, организацию закупок;
 • формы учета и отчетности, принятые в организации.

5. Менеджер по закупкам руководствуется в своей деятельности:

 • законодательством РФ;
 • уставом организации;
 • правилами внутреннего трудового распорядка;
 • распоряжениями, приказами, указаниями директора организации, непосредственного начальника, иными руководящими документами;
 • данной должностной инструкцией.

ІІ. Должностные обязанности менеджера по закупкам.

Менеджер по закупкам выполняет следующие должностные обязанности:

 1. Проводит работы по снабжению товарами в необходимом количестве и ассортименте.
 2. Осуществляет поиск поставщиков, изучает коммерческие предложения от них, обосновывает предложения о привлечении новых поставщиков.
 3. Ведет переговоры с контрагентами, обсуждает, согласовывает порядок, условия поставки с непосредственным руководителем.
 4. Осуществляет документальное сопровождение сделок.
 5. Контролирует исполнение обязательств сторон.
 6. Организует и участвует в сдаче-приемке поставленных товаров.
 7. Отслеживает оборот товара в организации совместно с другими отделами.
 8. Устанавливает категории товаров, которые необходимо приобретать для нужд организации.
 9. Устанавливает минимальный товарный остаток и способствует наличию необходимого количества товара на складе.
 10. Реализует меры по поддержанию постоянного наличия товаров повышенного спроса.
 11. Консультирует продавцов и покупателей по своим товарным группам.
 12. Предоставляет подразделениям организации необходимую информацию о товарах.
 13. Составляет и обосновывает планы закупок товаров.
 14. Немедленно информирует руководителя о фактах нарушения контрагентами условий поставок, совместно с другими службами участвует в решении споров, подготовке претензий.
 15. Выполняет служебные поручения непосредственного руководителя.

ІІІ. Права.

Менеджер по закупкам имеет право:

 1. Принимать решения в пределах своей компетенции.
 2. Действовать от имени организации по доверенности и представлять ее интересы во взаимоотношениях с другими компаниями.
 3. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих функциональных обязанностей.
 4. Направлять в адрес руководства предложения о совершенствовании своей работы и деятельности организации.
 5. Требовать от руководства создания условий для выполнения служебных обязанностей.
 6. Информировать непосредственного руководителя о выявленных недостатках в деятельности компании и вносить предложения по их ликвидации.

ІV. Ответственность.

Менеджер по закупкам несет ответственность за:

 1. Результаты принимаемых решений и собственных действий.
 2. Нарушение постановлений, положений руководящих документов организации.
 3. Нанесение ущерба компании, ее сотрудникам, контрагентам, государству.
 4. Умышленное предоставление недостоверной информации.
 5. Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.
 6. Разглашение коммерческой тайны, личной информации, конфиденциальных сведений.
 7. Нарушение трудовой дисциплины, правил техники безопасности, норм внутреннего трудового распорядка, противопожарной защиты.
 8. Проведение несанкционированных руководством встреч, представления интересов организации.

Параметры составления должностной инструкции

В трудовом законодательстве нет описания параметров должностной инструкции. Это дает возможность работодателям создавать документ с учетом своей специфики. На практике они дорабатывают типовые образцы, сообразуясь с общепринятыми стандартами. По этим стандартам в инструкцию должны входить 4 базовых части:

 • Общий раздел.
 • Должностные функции.
 • Трудовые права.
 • Возможная ответственность.

Для ряда позиций, особенно руководящих, наниматели добавляют и вспомогательные разделы, касающиеся условий работы, параметров оценки менеджера и его должностных связей.

Внимание! Содержание инструкции не должно выходить за рамки трудового договора, приложением к которому она фактически является

Общая часть

В начале инструкции прописывают основные параметры рабочего взаимодействия сотрудника и нанимателя. Здесь определяют:

 • Кто руководит сотрудником.
 • Кто заменяет его в случае временного отсутствия.
 • Каковы требования к его квалификации.
 • На что он должен ориентироваться.

Особую роль играет перечень требуемых умений, которые должны соотноситься со списком обязанностей, данным в следующей части.

Внимание! Если работа менеджера связана с импортными закупками, то в требованиях к квалификации желательно отдельно прописать знание иностранного языка

Функции

Ключевой раздел, в котором исчерпывающе раскрываются должностные обязанности, прописанные в трудовом договоре согласно ст. 57 ТК. Хотя основные функции могут совпадать в разных компаниях, дополнительные могут сильно разниться. Это зависит от количества сотрудников фирмы, её отраслевой принадлежности и других факторов.

Внимание! Менеджеров важно не перегружать второстепенными обязанностями, что может отвлечь их от основной деятельности

Ответственность

Эта часть отведена под перечисление возможных нарушений сотрудника. Обычно здесь присутствуют 3-4 пункта, в которых в общем виде приводят проступки и ответственность за них. Конкретика отсутствует, поскольку мера наказания и степень вины сотрудника могут быть определены лишь после окончания трудовых разбирательств в административной и юридической форме.

Права

Те права, которые предоставлены сотруднику, не должны повторять содержание ст. 21 ТК. Скорее их можно отнести к дополнительным возможностям, предоставленным нанимателем работнику. Полный перечень зависит от места сотрудника в иерархии компании, сферы его ответственности и других факторов.

Должностные взаимосвязи

Один из вспомогательных разделов, в котором прописаны параметры рабочих отношений руководителей. Его добавляют отдельно, чтобы избежать возможных конфликтов из-за распределения полномочий.

Перед вступлением в силу инструкция должна быть согласована со специалистами: юристом, руководителем отдела персонала и пр. После их одобрения документ визируется руководителем фирмы. Заключительным этапом утверждения инструкции является проставление подписей. Их ставят сам сотрудник, директор фирмы, а также те менеджеры, которые согласовывали её содержание.

Инструкция должна содержать основные признаки делового документа: расшифровку подписей, дату составления и пр. Распечатывать её рекомендуется на официальном бланке.

Специалисты и эксперты по госзакупкам

От менеджеров по закупкам в коммерческих организациях необходимо отличать специалистов и экспертов по государственным закупкам. Это лица, деятельность которых ориентирована на обеспечение государственных и муниципальных заказчиков товарами, работами или услугами в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ.

Специалистов и экспертов по 44-ФЗ отличает от простых менеджеров следующие признаки:

 • особый работодатель: орган федеральной или муниципальной власти, бюджетное, автономное, казенное учреждение или унитарное предприятие или иное юридическое лицо, у которого имеется договор о передаче полномочий госзаказчика и которое расходует бюджетные средства;
 • источник финансирования закупок: федеральный, местный или региональный бюджеты;
 • основная задача: соблюдение правил и порядков, установленных 44-ФЗ.

В сфере госзакупок задействованы две группы должностей: специалисты и эксперты. К ним установлены особые требования и изданы специальные профстандарты, соблюдение которых обязательно.

Квалификационные требования
Специалисты Эксперты

Профстандарт для специалистов по закупкам установлен приказом Минтруда России от 10.09.2015 № 625н.

Выделяется четыре профессиональных уровня специалистов по закупкам: от пятого — это технические сотрудники, занимающиеся сбором и обработкой информации — до высшего, восьмого. Его обладатели занимаются мониторингом и аудитом закупок.

Уровень требуемого образования зависит от уровня специалиста. Для пятого достаточно среднего специального, для восьмого необходим специалитет или магистратура. Сотрудники всех уровней должны получить профильное образование в сфере закупок.

Требования к опыту различны: специалисты пятого уровня не имеют опыта вообще, восьмого — не менее пяти лет в закупках.

Профстандарт для экспертов по закупкам установлен приказом Минтруда России от 10.09.2015 № 626н.

У экспертов выделяются только три профессиональных уровня: 6, 7 и 8.

У всех экспертов есть высшее образование: для шестого уровня достаточно бакалавриата, для седьмого и восьмого — специалитета или магистратуры и специального образования сфере закупок.

Все эксперты должны иметь опыт работы: шестой уровень — от трех лет, восьмой — не менее пяти и стаж на руководящей должности.

Обязанности
Специалисты Эксперты
Конкретные обязанности сотрудника зависят от его уровня, квалификации, опыта и умений. В целом задачей специалистов по закупкам является обеспечение закупочной деятельности в организации:
 • мониторинг потребностей организации;
 • составление плана-графика, его утверждение, внесение изменений;
 • выбор способа определения поставщика;
 • обоснование цены тендера;
 • формирование тендерной документации;
 • размещение и соблюдение процедуры тендера, взаимодействие с площадками;
 • работа с запросами разъяснений документации, жалобами в УФАС;
 • заключение контракта по результатам тендера, контроль за его исполнением;
 • организация общественного обсуждения закупки;
 • публикация всей сопутствующей документации в ЕИС;
 • организация приемки результатов по контракту;
 • контроль за своевременной оплатой исполнения и возвратов обеспечения по контракту;
 • составление необходимой отчетности.
Деятельность экспертов является более теоретической, они:
 • собирают и обобщают информацию о ценах и ценообразовании на рынках;
 • анализируют тендерную документацию и внутренние акты заказчиков на предмет соответствия 44-ФЗ;
 • разрабатывают методические рекомендации по ведению закупочной деятельности;
 • участвуют в экспертной приемке исполнения контрактов;
 • разрабатывают типовые формы документов;
 • консультируют по вопросам применения 44-ФЗ и изданных на его основе нормативных актов.

Помимо специфически требований, которые предъявляются к специалистам по госзаказу, и особым обязанностям, которые они выполняют, лица, работающие по 44-ФЗ, несут специфическую ответственность, предусмотренную ст. 7.29 – 7.32.6 КоАП РФ.

Требования

Соискатели работы, желающие связать свою деятельность с данной профессией, должны знать, что существуют определенные требования, которые касаются не только профстандарта, но и личных качеств. Без совокупности всех требований и определенного уровня компетенции невозможно стать настоящим профессионалом своего дела.

Качества

Конечно, человек, занимающий такую должность, должен быть весьма незаурядный и иметь активную, уверенную жизненную позицию. Это необходимо для поисков выгодных коммерческих предложений, соответствующих запросам компании. Кроме того, твердый внутренний «стержень» поможет грамотно взаимодействовать с конкурентами и вести здоровое соперничество. Уверенным в себе людям, обладающим также такими качествами, как коммуникабельность, позитивность и общительность, будет гораздо проще вести переговоры и найти общий язык с непосредственными партнерами. Менеджер по закупкам, обладающий аналитическим складом ума, сможет с легкостью разрешать даже самые сложные задачи, если и не в пользу своей компании, то хотя бы не во вред ей.

Ответственность и пунктуальность поможет во взаимодействии с начальством и партнерами, поскольку именно эти качества помогут вам выглядеть профессиональнее в глазах окружающих. Быстрая обучаемость, целеустремленность, а также высокий уровень работоспособности – те качества, которые помогут вам развиваться в профессиональной сфере и добиться более быстрого карьерного роста.

Существует также множество других личностных характеристик, которыми должен обладать профессиональный агент по закупкам. Но в данном случае представлены основные качества, без которых невозможно стать надежным специалистом в своем деле.

Знания и навыки

Что касается знаний и профессиональных навыков, то здесь все немного сложнее. Дело в том, что без некоторых личных качеств можно обойтись, если специалист в совершенстве владеет профессиональными навыками, но закрыть глаза на отсутствие даже некоторых из них работодатель просто не может, даже если вы являетесь обладателем весьма привлекательных личностных характеристик.

Специалист должен иметь следующие знания и навыки:

прежде всего, профстандарт определяет необходимость наличия высшего образования в области менеджмента, благодаря которому вы будете знать все тонкости работы хотя бы в теории, если отсутствует практический опыт;

невозможно обойтись и без определенного уровня подготовки в вопросах проведения деловых переговоров; особенно ценятся сотрудники, прошедшие курсы подготовки по данному направлению, где подробно изучаются все тонкости и важные нюансы процесса;
в некоторых случаях может возникнуть необходимость работы с очень большими объемами разной информации, поэтому настоящий профессионал должен хорошо ориентироваться в материале и уметь быстро переключать внимание с одной задачи на другую;
помимо этого, необходимо обладать знаниями в области логистики, а также иметь определенный уровень познаний в области гражданской и коммерческой правовой системы;
приветствуются знания в области ценообразования, уверенное пользование персональным компьютером и опыт работы в сфере продаж.

Функции и обязанности снабженца

Должностная инструкция снабженца предприятия – это регламент требований к кандидатуре, принимаемой на эту должность. В ней указаны основные функции работника, а также порядок их выполнения. В качестве участка работы данного профессионала выступает выполнение работы в рамках фирмы через оснащение товарами и сырьем.

Должностные функции

Снабженец выступает в качестве ведущего специалиста в данной области, поэтому он участвует в организации документооборота, составлении важных бумаг, связанных с договорами поставок, купли-продажи и так далее. Обязанности снабженца подразумевают то, что он:

 • занимается учетом ресурсов и берет на себя работы по поставкам их на предприятие;
 • контролирует тот факт, в каком состоянии находятся товарные запасы на определенный момент времени. Следит за тем, чтобы обеспечивалась своевременность поступления товаров на склад;
 • осуществляет работы в плане обеспечения фирмы нужными материалами, контролирует, насколько правильно и грамотно заполнена документация;
 • полноценно осуществляет организацию работы складского хозяйства и отвечает за принятие мер касательно обеспечения сохранности тех или иных ресурсов и товарных ценностей;
 • занимается организацией функционирования складского хозяйства, принятием мер касательно
 • обеспечения сохранности ресурсов и ценностей, а также средств производства;
 • организует учет операций по снабжению, обеспечению и сохранности материалов и ресурсов, следит за движением продовольственных и непродовольственных товаров, каждый день проводит обработку заявок;
 • отвечает за аспекты организации транспортной логистики, контроль движения и отпуска ценностей;
 • получает регулярно новые распоряжения от генерального директора, на основании действия нормативных актов;
 • составляет отчеты и прочие элементы документации для вышестоящих инстанций и органов, предоставляет их вышестоящим руководителям и проводит обсуждение касательно улучшения экономических показателей, представленных в отчетности;
 • занимается проведением внепланового целевого инструктажа каждый квартал, гарантирует ответственность за соблюдение техники безопасности, проверяет подчиненных ему сотрудников и качество работы;
 • регулярно повышает свою квалификацию, проходя курсы, семинары, прослушивая лекции, посещая общественно важные мероприятия;
 • дает сообщение специалистам по гражданской обороне информацию о том, что есть предпосылки возникновения тех или иных ситуаций на объектах.


Снабженец отвечает за организацию поставки сырья на предприятие

Обязанности сотрудника

Снабженец предприятия должен:

 1. Заниматься отправными операциями, в качестве объекта выступают товарно-материальные ценности. Полностью сопровождать грузы на пути их следования, обеспечивать сохранность материалов, содействовать их доставке.
 2. Осуществлять получение и приемку ценностей на основании действующих договоров, актов и других видов документации. Принимать комплектующие, материалы и другие элементы.
 3. Составлять соответствующую документацию на материалы, которые он получает и отправляет, закупать контейнеры и тару, элементы для хранения.
 4. Принимать меры и полномочия касательно увеличения эффективности применения производственных ресурсов посредством сокращение затрат, которые связаны с их покупкой.
 5. Проверять состояние, в котором находится груз, принимать решения относительно замены полученных материальных ценностей, если будет обнаружена их непригодность для производственных целей.
 6. Определять режим, в котором будет осуществлена перевозка товаров, отличающихся низкими сроками хранения и быстрой порчей. Контроль соблюдения инструкций по технике безопасности и прочих полномочий.


Деятельность снабженца дает возможность любой фирме работать планомерно и бесперебойно

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий